IMG_5738[303]


กำหนดการ ตักบาตรเข้าพรรษา วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561

09.30 น. ลงทะเบียน
10.00 น. พิธีสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย
10.15 น. ประธานจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย
10.15 น. กล่าวเปิดงาน
10.15 น. พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
10.30 น. พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.00 น. เริ่มพิธีตักบาตร
11.30 น. เสร็จพิธี / เก็บงาน

* มีชุดอาหารแห้งเพื่อใส่บาตรให้ร่วมบุญที่หน้างาน

อานิสงค์การตักบาตร

การได้ทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสามเณรในต่างแดนเป็นมหาสังฆทาน มีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ทั้งเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว ทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรื่องยิ่งๆ ขึ้นไป อีกทั้งตัวเรายังได้เป็นต้นบุญต้นแบบให้แก่ชาวพุทธรุ่นหลังอีกด้วย ให้ได้เจริญรอยตามบัณฑิตนักปราญช์ในกาลก่อน
เป็นการเติมบุญให้กับตัวเองและบ้านเมืองของเรา และที่สำคัญได้รวมพลังส่งกำลังใจให้กับคณะสงฆ์ได้มีกำลังใจเผยแผ่งานพระศาสนาในต่างแดน ผลบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นี้ย่อมบังเกิดแก่ท่านและครอบครัว บริษัท บริวาร แม้หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วนั้นก็เฝ้ารอคอยการสั่งสมบุญกุศลของท่านในวันนี้ด้วย


วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์

Ronkenburgstraat 25
B-9340 Lede (bij Aalst)
België

เบอร์โทรศัพท์ 0486-362743

ท่านสามารถโทรหรือส่ง e-mail ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ท่านต้องการทราบได้


วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์    

Koningstraat 47
6654 AA Afferden (bij Druten)

เบอร์โทรศัพท์
0487 – 769 013 (ที่วัด)
06 – 872 188 21 (ภาษาดัช)
06 – 57 48 39 13 (ภาษาไทย)

ท่านสามารถโทรหรือส่ง e-mail ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ท่านต้องการทราบได้

หากท่านต้องการทำบุญกับวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ ท่านสามารถโอนปัจจัยร่วมบุญได้ที่
เลขที่บัญชี IBAN NL 78 ABNA 0422 5525 93 ในนาม Stichting Dhammakaya Nederland